Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Notatki


Wyniki 101 do 150 z 181

      «Przegl. 1 2 3 4 Dalej»

 #   Notatki   Link do 
101 Miejsce urodzenia wg. pamięci Włodzimierza Drutkowskiego. DRÓTKOWSKI, Karol Emil (I239)
 
102 Nagroda rubli 100 (wyraźnie rubli 100). W nocy ze środy na czwartek d. 30 sierpnia ukradziono gospodarzowi ze wsi Radlin Maciejowi Szwedowi dwie krowy jedna czarnograniasta po cielęciu, a druga czerwonograniasta cielna. Gdyby kto wskazał złodzieja lub naprowadził na ślad takowego otrzyma nagrody 100 rubli. Dyskrecja zapewniona. Leon Gosiewski właściciel majątku Radlin.  GOSIEWSKI, Leon Mikołaj (I375)
 
103 Nauczyciele i nauczycielki: (…) Gosiewska Anna (muzyka) GOSIEWSKA, Anna Helena (I107)
 
104 Nobilitacya osob za rekomendacyą Prowincji W. X. Litewskiego. Ponieważ każdey cnocie y chwalebnym przymiotom należyty szacunek, a wiernym zasługom sprawiedliwa nagroda, szczególnym do dalszego ich wzrostu staią się zasileniem y pomocą: więc My Król z Stanami Rzeczypospolitey maiąc sobie zalecone przez WW. Senatorów y Ministrów, tudzież przez UU. Posłów Ziemskich Prowincyi W. X. Lit. do usług publicznych osob poniżey wyrażonych, iuż to z sposobności do dzieł rycerskich, iuż z pieczołowitego nauk nabycia, iuż z innych zaszczycaiących ich doskonałości zgodne talenta y przymioty, też osoby, iako to: UU. (...) Marcina Antoniego Gosiewskiego (…) cum nata et nascitura onych prole, do kleynotu szlachectwa Polskiego, praeciso scartabellatu, w kondycyach przez ustawy Seymu teraźnieyszego pro hoc casu zawarowanych, przyimujemy, y każdemu z nich po wykonanym przez którymkolwiek z WW. Pieczętarzów naszych W. X. Lit. na wierność nam Królowi y Rzeczypospolitey zwykłym iuramencie, diploma z Kancelaryi naszey wydać zalecamy.  GOSIEWSKI, Antoni Marcin (I115)
 
105 Nobilitacye Osob niżey wyrażonych. W Nadgrodę zasług Ludzi mądrością y innemi cnotami obdarzonych, onych za powszechną Stanów Zgromadzonych y Skonfederowanych zgodą, cum prole utriusque sexus nata & nascitura, do kleynotu Szlachectwa Polskiego przypuszczamy, y onym, gdy Jurament super fidelitatem Nam Krolowi y Rzeczypospolitey przed WW. Pieczętarzami wykonaią y obowiązki Prawem na teraźnieyszym Seymie ustanowione dopełnią; iako to Urodzonym (…) Antoniemu Gąsiewskiemu (…) Diplommata Nobilitationis z Kancellaryi Narodowych wydać zalecamy. GOSIEWSKI, Antoni Marcin (I115)
 
106 Nr 2634/1948 USC Poznań ROZUMEK, Stanisława (I214)
 
107 Obłóczyny zakonne. Wczoraj, w kościele pp. Wizytek (św. Józefa Oblubieńca), na Krak. Przedmieściu, J.E. ks. biskup sufragan warszawski, Kazimierz Ruszkiewicz, po odprawieniu sumy, w asystencyi ks. kanonika Brzeziewicza i otoczenia kleru, odbył ceremonię obłóczyn zakonnych trzech nowicyuszek Zgromadzenia reguły sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (zwanych powszechnie Wizytkami), a którymi po odbyciu wymaganego nowicyatu, są panny: (...) Zofia Gosiewska (z Lublina) (...).  GOSIEWSKA, Zofia Maria (I374)
 
108 Obwieszczenia sądowe i administracyjne. My Alexander II Cesarz Wszech Rossyi Król Polski etc. etc. etc. Wiadomo czynimy iż Sąd Kryminalny Guberni Płockiej i Augustowskiej w imieniu Naszem wydał wyrok osnowy następującej: (...) Działo się w Płocku w miejscu posiedzeń Sądu Kryminalnego Gub. Płockiej i Augustow. d. 23 Stycz. (4 Lutego) 1860 r. W sprawie przeciwko Józefowi Flaszkiewiczowi i 21 innym o opuszczenie kraju bez pozwolenia Rządu obwinionym bronionym przez Żochowskiego Patrona żądającego aby obwinionych od kary i kosztów (...) zupełnie uwolnić. Po wprowadzeniu sprawy na jawne posiedzenie, przedstawieniu jej stanu przez Referenta, odczytaniu obrony i wysłuchaniu wniosków Prokuratora Królewskiego. Sąd Kryminalny Guberni Płockiej i Augustowskiej (...) 2. Gosiewskiego Antoniego szlachcica b. applikanta w Rządzie Gubernialnym Płockim (...) za wydalenie się z kraju ojczystego, niepowrócenie do tegoż i niezłożenie w tym względzie żadnego usprawiedliwienia z mocy (...) postanowienia Cesarsko-Królewskiego z d. 25 Kwiet. (7 Maja) 1850 r. na pozbawienie wszelkich praw i bezpowrotne z obrębu Państwa wygnanie z zagrożeniem zesłania na osiedlenie się w Syberyi gdyby do kraju po prawomocności wyroku powrócili, a nadto Gosiewskiego Antoniego (...) na pozbawienie szlachectwa skazuję. (...) GOSIEWSKI, Antoni Serwacy (I112)
 
109 Obwieszczenie. Do rejestru firmowego lit. A sądu okręgowego w Płocku zapisano następujące firmy: (...) Nr 539. A Gosiewska, Rypin; właścicielka: Aleksandra Gosiewska, właścicielka hotelu w Rypinie; (...) Płock, d. 13 kwietnia 1918 r. Sąd okręgowy w Płocku CHOLEWIŃSKA, Aleksandra Helena (I89)
 
110 Obwieszczenie. Komora Celna I Rzędu Wierzbołów w Guberni Augustowskiej. Podaje do publicznej wiadomości, iż z dnia 8 (20) na 9 (21) kwietnia r.b. w nocy nad samą granicą pruską, rzeczką Lejpuną od kraju polskiego oddzielającą, w bliskości Komory teyże, w kraju polskim, przez officyalistów Komory Celnej I rzędu Wierzbołów, to jest: (...) Józefata Gosiewskiego Rewizora celno-rogatkowego (...) doścignięte, zabrane i do tutejszego Urzędu do postępowania fiskalnego dostarczone zostały towary następujące z Pruss do Polski zdefraudowane, to jest: (...) Perkalu drukowanego sztuk 10 (...). Muślinu gładkiego sztuk 18 (...). Chustek bawełnianych (...) sztuk 10 (...). Merynosu kolorowego sztuk 38 (...). Manszestru kolorowego sztuk 2 (...). Gdy podług doniesienia dostawiających, osoby przemycające będąc tuż nad granicą, ucieczką napowrot z Polski do Pruss ratowały się i przy ciemnej nadto nocy ujętemi bydź niemogły; przeto Komora Celna Wierzbołów wzywa niniejszem niewiadomego powyższych obiektów właściciela, aby w przeciągu czterech tygodni od daty dzisiejszej do tutejszego Urzędu zgłosił się, i własność swą udowodnił, w przeciwnym bowiem razie zaocznie z nim postąpiono zostanie. Wzywa oraz Komora wszystkich, którzyby jakiekolwiek szczegóły w obecnym przedmiociem a mianowicie o właścicielu towarów lub defraudantach i ich wspólnikach, tudzież o niezupełnem dostawieniu towarów wiadomości posiadali, aby w tymże przeciągu czasu do tutejszego Urzędu lub do Rządu Gubernialnego Augustowskiego stawili się, lub też przez korrespondencyą doniesienia swe bez użycia stempla na papierze prostym uczynili, i w tem okoliczności, a nadewszystko świadków zadyktowali. W Kibartach, dnia 9 (21) kwietnia 1841 r. Nr. 260. (...) GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
111 Ogłoszenie. Alojzy Gosiewski Adwokat, otworzył kancelarję w Sierpcu, przy ul. Piastowskiej pod № 4. Prowadzi sprawy we wszystkich instancjach Sądów pokoju Okręgu Sądowego Płockiego, jak również do wszystkich Władz administracyjnych, skarbowych i Wojskowych. Interesantów przyjmuje codzienne z wyjątkiem Niedziel i świąt od godz. 8 do 12 rano i od 2 do 5 popołudniu. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
112 P. Zanibal znany homeopata w Cieszynie, liczący 88 lat życia obchodził d. 23 bm. z swoją 72-letnią małżonką złote wesele. Małżeństwo F165
 
113 Panna Aniela Gosiewska z lubelskiego ukończyła w październiku r.b. wydział filozoficzno-literacki na uniwersytecie w Lozannie ze stopniem naukowym licencié ès lettres.  GOSIEWSKA, Aniela Marianna (I378)
 
114 Papiery procesowe po zmarłym Gosiewskim Józefie Patronie w Płocku, rozdzielili między siebie trzej wyznaczeni Patroni (...) przeto strony interesowane do nich po odbiór lub poparcie zgłosić się mogą. (...) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
115 Pisarz Sądu Pokoju w Przasnyszu. Z powodu śmierci: (...) Józefa[ta] Gosiewskiego właściciela nieruchomości w mieście Przasnyszu pod Nr. 233 położonej (…), toczy się postępowanie spadkowe do ukończenia którego wyznaczam termin na dniu 8(20) Lutego 1869 r. w miejscu zwykłych posiedzeń Sądu tutejszego, gdzie interesenci z prawami swemi zgłosić się winni pod prekluzją. Przasnysz d. 1 (13) Sierpnia 1868 r. GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
116 Pisarz Sądu Pokoju w Przasnyszu. Z powodu śmierci: (...) Józefata Gosiewskiego właściciela nieruchomości w m. Przasnyszu pod Nr. 233 położonej (...), toczy się postępowanie spadkowe do ukończenia którego wyznaczam termin na dzień 7 (19) Stycznia 1869 r. w miejscu zwykłych posiedzeń tutejszego Sądu, gdzie interesenci z prawami swemi zgłosić się winni pod prekluzją. Przasnysz d. 21 Marca (2 Kwietnia) 1868 r.  GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
117 Pisarz Trybunału Cywilnego Guberni Płockiej wiadomo czyni, iż na zasadzie wyroków Trybunału Cywilnego Guberni Płockiej (…) pomiędzy Hilarym Woźnickim Sędzią Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego w m. Warszawie zamieszkałym, a sukcesorami Jana Kurowskiego, jako to: (…) Faustynem Grzybowskim w imieniu własnem, oraz jako ojcem i opiekunem nieletnich swych dzieci (…) oraz Karolem Leonem 2-imion Grzybowskim (…) i w końcu Józefą Maryanną Leokadyą 3-imion Gosiewską, Mikołaja Gosiewskiego żoną (…) czyli obojgiem małżonkami Gosiewskimi w dobrach Radlinie Powiecie i Guberni Lubelskiej zamieszkałemi, zapadłych, sprzedane będą przez publiczną licytacyą (…) dobra Górki w O[krę]gu Przasnyskim Gub. Płockiej, w gminie Miłoszewice położone (…) Płock d. 9 (21) Sierpnia 1860 r.  GRZYBOWSKA, Józefa Marianna Leokadia (I365)
 
118 Polski Klub „Ogniwo”. (…) grono osób miejscowych (…) w Kijowie (…). Do podania dołączono statut oparty na wzorach istniejących już w Królestwie klubów tego typu, ułożony przez adwokata St. Gosiewskiego. (…) Oficjalnie założycielami klubu byli: (…) St. Gosiewski (…) GOSIEWSKI, Stanisław (I368)
 
119 Powiat Rypiński. (...) Gosiewski A., handel win i towar. kolonjalnych, m. Rypin GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
120 Powiat Rypiński. (...) Gosiewski Alojzy G. Handel win i towarów kolonjalnych. Hotel i restauracja. Rypin. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
121 Powiat Rypiński. (...) Hotel Warszawski (Gosiewski Aloizy Gonzaga), Rypin (...) Kolonjalne towary. (...) Gosiewski Alojzy G. Handel win i towarów kolonjalnych. Hotel i restauracja. Rypin. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
122 Powiat Rypiński. (...) Kolonjalne towary. Gosiewski Aloizy, Rypin. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
123 Prawa Litewskie (…) Roku 1775 (…) Nobilitacya praeciso scartabellatu uu. (…) Marcina Gosiewskiego (…) GOSIEWSKI, Antoni Marcin (I115)
 
124 Prawnik, Patron Trybunału Cywilnego Guberni Augustowskiej. Rejent przy Sądzie Pokoju w Suwałkach. W 1861 roku został wybrany do Rady Miasta Suwałki. CHOLEWIŃSKI, Józef (I119)
 
125 Przez postanowienia Rady Administracyjnej (...) w Wydziale Kom. Rządowej Sprawiedliwości, mianowani: (...) Józef Gosiewski, Patronem przy tymże Trybunale [Cywilnym Guberni Płockiej]; GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
126 Przyjechali do Warszawy (...) Hotel Saski (...) Alojzy Gosiewski ob. z Rypina (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
127 Przyjechali do Warszawy (...) Hotel Saski (...) Alojzy Gosiewski ob. z Rypina (...)  GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
128 Rejestracje handlowe. Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Warszawie wciągnięto następujące firmy pod numerami: (...) IX/38. Biuro elektrotechniczne Kazimierz Sawicki i Jerzy Gosiewski w Warszawie, ul. Zgoda 1. Wspólnicy-inżynierowie: Kazimierz Sawicki i Jerzy Gosiewski - z Warszawy. Spółka firmowa rozpoczęła działalność d. 3 października 1919 r. Do zastępowania spółki wobec władz i osób upoważnieni są obydwaj wspólnicy. Weksle winny być podpisywane przez obydwóch wspólników pod stemplem firmy. Wszelkie inne dokumenty będą podpisywane przez jednego ze wspólników ze stemplem firmy.  GOSIEWSKI, Jerzy Stanisław (I84)
 
129 Roku tysiąc ośmset trzydziestego drugiego, dnia dwudziestego dziewiątego listopada o godzinie iedynastéj rano przed Nami Wikaryuszem i Zastępccą Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Panny Maryi w Wolném Mieście Krakowie, stawił się osobiście J.M. Pan Jan Woyciech dwojga imion Cholewiński, młodzian, Kandydat Medycyny i Chirurgii, na Kazimierzu przy Krakowie pod liczbą sto dwadzieścia siedm zamieszkały, w Suchey w Galicyi urodzony, dowodzący Metryką Chrztu wyiętą z Ksiąg Kościoła Parafialnego w Suchéy w Galicyi, iż liczy lat dwadzieścia trzy, syn Pana Rocha Cholewińskiego, Obywatela Galicyi i Barbary Giegierman, małżonków, w Wadowicach w Galicyi mieszkaiących, którzy rzeczenemu synowi swoiemu zezwolenie do zawarcia związków małżeńskich listownie oświadczyli, gdyż dla zagraniczności Aktowi temu obecni bydź nie mogą, jak świadczy wywód słowny w Sądzie Pokoju Okręgu Drugiego tu w Krakowie w dniu wczorayszym zdziałany. Stawiła się także osobiście J.M. Panna Maryanna Elżbieta dwojga imion Obrębska, przy Rodzicach zostaiąca, w Niedźwiedziu w Królestwie Polskim urodzona, dowodząca wypisem Aktu Zeyścia z Ksiąg Stanu Cywilnego rzeczonej Parafii w Niedźwiedziu, iż liczy lat ośmnaście, córka J.M. Pana Tomasza Obrębskiego Rewizora Konsumpcyi i Józefy z Drajerów, małżonków, przy ulicy Floryańskiéj pod liczbą pięćset ośmnaście zamieszkałych, którzy gdy iéj przy tym Akcie asystuią, uczyniła Im Akt Uszanowania prawem przepisany, Rodzice zaś oświadczyli, że téjże córce swoiéj na wnijście w związki małżeńskie zezwalaią. Strony stawaiące żądaią abyśmy przystąpili do ułożonego między niemi obchodu małżeństwa (…). Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaczło, po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżéj wymienionych papierów i Działu szóstego Kodeksu Cywilnego w w Tytule o Małżeństwie, zapytaliśmu się przyszłego małżonla i przyszłej małżonki, czyli chcą połączyc się ze sobą związkiem małżeńskim? na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich iest wola; oświadczamy w imieniu Prawa, iż J.M. Pan Jan Woyciech dwojga imion Cholewiński młodzian z J.M. Panną Maryanną Elżbietą dwojga imion Obrębską są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. (…) Małżeństwo F177
 
130 Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego w Warszawie d. 20 marca (1 kwietnia) 1853 r. Przez rozporządzenia Komissij Rządowych w władz oddzielnych. (...) W Wydziale Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości. - Mianowani: (...) Józef Gosiewski, Patronem przy tymże Trybunale [Cywilnym gubernii Płockiej]; GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
131 Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego z dnia 20 marca (1 kwietnia) 1853 roku. Przez rozporządzenia Kommisyj Rządowych i władz oddzielnych. W Wydziale Kommisyi Rządowej Sprawiedliwości, mianowani: (…) Józef Gosiewski, Patronem przy (...) Trybunale [Cywilnym Guberni Płockiej] (…) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
132 Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego. (...) Przez rozporządzenia komisji rządowych i władz oddzielnych (...) W wydziale komisji rządowej sprawiedliwości, mianowani: (...) Józef Gosiewski, patronem przy tymże trybunale [cywilnym guberni Płockiej]; GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
133 Rypin (...) Hotele. Gosiewski Alojzy. (...) Restauracje. Gosiewski Alojzy. (...) Wina i spirytualje. Gosiewski Alojzy. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
134 Ś.+P. z Gosiewskich Stefanja Stanisławowa Boduszyńska, sodaliska, właścicielka majątku Radlin, po krótkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Bogu dnia 1-go października 1935 r. Eksportacja z Radlina do kościoła parafjalnego w Ratoszynie odbędzie się w czwartek, dnia 3-go b.m., o godzinie 5.30. Nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy odprawione zostanie w Ratoszynie w piątek, dn. 4-go b.m., o godzinie 11 rano, poczem nastąpi złożenie zwłok do grobu rodzinnego. O smutnych tych obrzędach zawiadamiają, pogrążeni w najgłębszym żalu: mąż, dzieci i siostry. Konie oczekiwać będą na stacji Niedrzwica w czwartek o czwartej po południu i w piątek o ósmej rano.  GOSIEWSKA, Stefania Maria (I377)
 
135 Sąd Okręgowy w Płocku ogłasza, że z działu A. rejestru handlowego tegoż Sądu wykreślone zostały wobec zwinięcia przedsiębiorstw następujące firmy pod Nr (...) 539 "Aleksandra Gosiewska" - Rypin (...) CHOLEWIŃSKA, Aleksandra Helena (I89)
 
136 Sądy gminne w Guberniach Królestwa Polskiego (…) Powiat Rypiński na pięć okręgów (…) IV. Nadróż. g. Chróstkowo, Żałe, Pręczki, s.p. Rypin GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
137 Składka na rodzinę Roberta Bluma. (...) Nancy. - (...) Gosiewski Antoni 25 c. GOSIEWSKI, Antoni Serwacy (I112)
 
138 Skon zakonnicy. Wczoraj zmarła w Warszawie u Wizytek siostra Euzebja Zofja Gosiewska, przebywszy w zgromadzeniu lat 8. Nabożeństwo żałobne odprawi jutro w kościele Wizytek ks. biskup Ruszkiewicz, poczem nastąpi złożenie zwłok zmarłej w podziemiach tego kościoła.  GOSIEWSKA, Zofia Maria (I374)
 
139 Ślub. Wczoraj o g. 8 wiecz. w kościele pp. Wizytek ks. kanonik Zenon Kwiek pobłogosławił związek małżeński pomiędzy p. Stanisławem Boduszyńskim, obywatelem ziemskim w ziemi Lubelskiej, a panną Stefanją Gosiewską, córką Mikołaja Gosiewskiego, właściciela dóbr Radlin w ziemi Lubelskiej, oraz prezesa lubelskiego Tow. wzajemnego kredytu i małżonki jego Zofji z Grzybowskich.  Małżeństwo F163
 
140 Śmigiel, dnia 8 lutego 1927 r. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś co do osobistości znana niezamężna Helena Drótkowska, zamieszkała w Śmiglu i zeznała, że babcia jje, wdowa, Magdalena Drótkowska, emerytowana akuszerka, urodzona Tomczak w wieku 81 lat, katolickiego wyznania, zamieszkała w Śmiglu, urodzona w Koszanowie, zamężna była z zmarłym Karolem Drótkowskim ostatnio zamieszkałym w miejscowości nieznanej, córka rolnika Antoniego Tomczaka i żony jego Marji urodzonej Kubiakówny oboje zmarłych i ostatnio zamieszkałych w Koszanowie, umarła w Śmiglu, w mieszkaniu syna, dnia siódmego lutego roku tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego po południu o godzinie pierwszej i trzy kwadranse. Odczytano, przyjęto i podpisano. (...) TOMCZAK, Madalena (I240)
 
141 Spółka, złożona z pp. Cz. Mazowieckiego i Al. Gosiewskiego, otworzyła w mieście Rypinie w d. 1 b.m. dom handlowo-rolniczy ze składem maszyn i narzędzi rolniczych, nasion i nawozów sztucznych. Dom taki, w zabitym od świata Rypinie, powinien i może oddać rzeczywiste usługi rolnikom w całej okolicy, wobec zaś tendencyi do popierania firm swojskich, może nawet liczyć na poparcie. Przecież zamiast sprowadzać różne przedmioty z rolnictwem związane, mogą nabywać i zamożniejsi obywatele i gospodarze mniejsi na miejscu, jeżeli tylko wspólnicy zyskają zaufanie, czego im życzymy z całego serca.  GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
142 Stanisław Cholewa z Kołomyi dostał w nagrodę zasług od Bolesława ks. Mazowieckiego 10 włók gruntu, które po śmierci tegoż Stanisława w 1448 r. przeszły na jego synów: Jana, Andrzeja i Wojciecha, a tych potomkowie zmienili nazwę Cholewa na Cholewiński. Z nich po Janie 1448 r. syn Andrzej miał syna Piotra, tego syn Mikołaj pozostawił syna Łukasza, po którym syn Michał miał syna Jana, a ten syna Tomasza, tego syn Grzegorz pozostawił syna Mikołaja, po którym syn Roch miał syna Jana, żonatego z Maryanną Obrębską, z której synowie: Leon, Kwiryn i Stanisław wylegitymowani w Królestwie 1854— 1855 roku.

"Rodzina: herbarz szlachty polskiej" Uruski S. 
CHOLEWIŃSKI, Mikołaj (I363)
 
143 Stawił się Alojzy Gonzaga Gosiewski pisarz gminnego sądu 4-go okręgu (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
144 Stawił się: Alojzy Gonzaga Gosiewski kupiec z Rypina (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
145 Trybunały Cywilne (…) Guberni Płockiej w Płocku (…) Patronowie: (…) Gosiewski Józef s. Józefa, od r. 1853, sł. od 1845 GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
146 Trybunały Cywilne (…) w Płocku (…) Patronowie: (…) Gosiewski Józef (…) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
147 Trybynały Cywilne (…) Guberni Płockiej w Płocku (…) Patronowie: (…) Gosiewski Józef GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
148 Ukaz do Rady Administracyjnej Naszego Królestwa Polskiego. Zapatrzywszy się na Ustawy Emerytalne z lat 1824, 1825, 1835 i 1841, na postanowienia Rady Administracyjnej z d. 24 listopada (6 grudnia) 1850 r. I z dnia 30 października (11 listopada) 1856 r., oraz na rozkaz Nasz z d. 21 maja (2 czerwca) 1856 r., w skutku raportu Komisji Emerytalnej, przedstawionego Nam przez Radę Administracyjną Naszego Królestwa Polskiego, Stanowimy: Artykuł 1. Udzielone zostają pod zwykłymi warunkami pensje emerytalne, oraz dodatki do takowych pensji rocznie:  GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
149 Urząd Skarbowy Przasnysz (…) wzywa niewiadomego defraudanta iżby się najdalej w przeciągu tygodni 4 od daty niniejszego obwieszczenia stawił w Urzędzie tutejszym (…) celem udowodnienia swojej własności i złożenia protokolarnego tłomaczenia z popełnionej defraudacyi (…) w razie zaś niestawienia się w rzeczonym czasie zaocznie osądzonym będzie. (…) W Przasnyszu d. 18 (30) Września 1845 r. – Kontroler Skarbowy Gosiewski GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
150 Urząd Skarbowy Przasnysz (…) wzywa niewiadomego z imienia i nazwiska i pobytu defraudanta aby najdalej w ciagu 4 tygodni od daty niniejszego obwieszczenia stawił się w Urzędzie tutejszym (…) celem udowodnienia swej własności i złożenia protokolarnie tłomaczenia z popełnienia defraudacyi (…) w razie bowiem niestawienia się w rzeczonym czasie pod prekluzyą oznaczonym zaocznie będzie będzie osądzonym. (…) Przasnysz d. 10 (22) Lipca 1851 r. – J. Gosiewski GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 

      «Przegl. 1 2 3 4 Dalej»