Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Notatki


Wyniki 151 do 181 z 181

      «Przegl. 1 2 3 4

 #   Notatki   Link do 
151 Urząd Skarbowy Przasnysz (…) wzywa niewiadomych z imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania defraudantów, aby najdalej w przeciągu czterech tygodni od daty tego obwieszczenia stawili się w Urzędzie tutejszym (…) celem udowodnienia swej własności i wytłomaczenia z popełnionej defraudacyi (…) gdyż w razie niestawienia się w oznaczonym terminie zaocznie będą sądzeni. (…) W Przasnyszu d. 10 Lutego (14 Marca) 1850 r. – Kontroler Skarbowy J. Gosiewski GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
152 Urzędy Skarbowe (...) Kontrollerowie: (…) w Przasnyszu, Gosiewski Józafat s. Ant. GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
153 Urzędy Skarbowe. Kontrolerowie: (…) Gosiewski Józefat, w Przasnyszu GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
154 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Prywatne (I2)
 
155 W 1864 r. po powstaniu styczniowym władze miasta Płocka zdecydowały się na remont teatru i szukały dzierżawcy. Pierwszym został Józef Gosiewski, patron trybu­nału płockiego.  GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
156 W dniu 1 czerwca r.b. po krótkiej chorobie zgasła ś.p. Antonina z Pabudzińskich Gosiewska wdowa po Patronie. Eksportacja zwłok odbędzie się d. 3 b.m. o godzinie 2giej po południu z kościoła na Koszykach na cmentarz Powązkowski (...) PABUDZIŃSKA, Antonina Zofia Helena (I106)
 
157 W dniu 17-ym b.m. rozstał się z tym światem po krótko-trwającej słabości w wieku lat 78 ś.p. Antoni Pabudziński, emeryt, b. Sędzia Sądu Kryminalnego Płockiego, od kliku miesięcy stale mieszkający w Warszawie; zwłoki Jego, rodzina, Krewni, Przyjaciele i dawni Koledzy w dniu 19-ym t.m. odprowadzili na wieczny spoczynek. Ś.p. Pabudziński, po ukończeniu nauk w b. Jagielońskim Uniwersytecie w Krakowie, poświęcił się służbie publicznej, rządkowej, którą pełnił lat 43. Na tej wytkniętej sobie drodze, gorliwą pracą zyskał uznanie swej władzy, a oprócz wielu honorowych nagród, otrzymał znak nieskazitelnej służby za lat XXXV. Życie Jego prywatne było pasmem cnót i prawości. Jako mąż, kochał rodzinne kółko i rad w niem pędził chwile wolne od pracy, jako ojciec był przykładem dla dzieci, które wychowywał w bojaźni Bożej i miłości bliźniego, jako przyjaciel i kolega, jednał sobie serca wszystkich. Zgasł z pobożną pieśnią na ustach, pozostawiwszy w nieukojonym żalu żonę, dzieci i wnuków. Cześć Jego pamięci! PABUDZIŃSKI, Antoni (I108)
 
158 W mieście Rypinie, oprócz 2-ch istniejących sklepów polskich z towarami kolonjalnemi (...) przybył nowy p. Alojzego Gosiewskiego, przy którym urządzono restaurację i zajazd.  GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
159 W Paryżu zmarł Antoni Gosiewski, emigrant z r. 1848, przeżywszy lat 65.  GOSIEWSKI, Antoni Serwacy (I112)
 
160 W Paryżu zmarł Antoni Gosiewski, emigrant. (...) wyszedł po r. 1848 do Francyi i tam poświęcił się malarstwu. Był uczniem szkoły sztuk pięknych w Paryżu. Powołany w roku 1869 przez hrabinę Działyńską do robót malarskich naprzód w Kórniku, a potem w Gołuchowie, przebył kilkanaście lat w Księstwie. Wydalony następnie wskutek rozporządzeń Bismarcka, powrócił znowu na emigracyę, a znękany cierpieniem fizycznem i moralnem, zmarł d. 5 b.m.  GOSIEWSKI, Antoni Serwacy (I112)
 
161 w prasie omyłkowo: Józefat Arkadiusz Filip GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
162 W r. 1864-ym ówczesny przedsiębiorca teatru płockiego, adwokat Gosiewski (...) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
163 Wg inskrypcji na nagrobku:
https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=3319 
MARKOWSKA, Marianna Regina (I314)
 
164 Wpis do rejestru handlowego firmy spółkowej. Do rejestru oddział B wciągnięto co następuje: Siedziba firmy: Lwów. Brzmienie firmy: po polsku: Kolej Lokalna Przeworsk - Dynów; po niemiecku: Lokalbahn Przeworsk - Dynów. Przedmiot przedsiębiorstwa: Nabycie i eksploatacya kolei lokalnej Przeworsk - Dynów, ewentualnie budowa, nabycie i eksploatacya kolei dowozowych i dalszych linii tej samej kolei lokalnej. Czas trwania przedsiębiorstwa; lat 90 licząc od dnia 15. lutego 1902. Forma spółki: Spółka akcyjna zawiązana dnia 30. września 1908 na podstawie statutu, zatwierdzonego reskryptem c.k. Namiestnictwa (...) na mocy upoważnienia c.k. Ministerstwa spraw wewnętrznych (...) Zarząd spółki: składa się z ośmiu członków Rady zawiadowczej, którymi są: (...) 7) Antoni Gosiewskim dyrektor cukrowni, zamieszkały w Przeworsku (...) Obwieszczenia spółki: z podpisem prezesa Rady zawiadowczej lub jego zastępcy będą ogłaszane jednorazowo w "Gazecie Lwowskiej:. Dzień wpisu: 10. grudnia 1908. (...) GOSIEWSKI, Antoni (I371)
 
165 Wpisy do rejestru handlowego. Do rejestru handlowego, Działu A sądu okręgowego w Warszawie wciągnięto następujące zgłoszenia pod Nr. Nr.: (...) IX 38. Biuro elektrotechniczne Kazimierz Sawicki i Jerzy Gosiewski w Warszawie, Zgoda 1. Przedsiębiorstwo przestało istnieć. GOSIEWSKI, Jerzy Stanisław (I84)
 
166 Wypadki na prowincji. W dniu 23-im z. m. we wsi Radlinie, w powiecie lubelskim, 22-letni Tadeusz Gosiewski, syn właściciela majątku, mierząc przed domem z dubeltówki do jastrzębia, z niewiadomej przyczyny upuścił broń, skutkiem czego nastąpił wystrzał, którym ugodzony G. wkrótce życie zakończył.  GOSIEWSKI, Tadeusz (I372)
 
167 Wypis z Protokołu Posiedzenia Heroldyi w dniu 4 / 16 Października 1838 r. odbytego. Z legitymacyi szlacheckich następujące w dalszym ciągu posiedzenia Heroldyi zostały przedstawionymi - od Ustępu 1° Art. 17 tudzież do Art. 18 i 25 Prawa o Szlachectwie: 1° N° 37474 i 38302 P. Jozefat Gosiewski herbu Korwin z odmianą składa Dyplom z r. 1776 mocą którego Nayiaśniejszy Stanisław August Król Polski dziedziczne szlachectwo wraz z herbem powyższym Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu nadał. Udowadnia że jest synem Antoniego Gosiewskiego i że niemiał żadney sprawy utratę szlachectwa za sobą pociągającej. (...) GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
168 Wzajemny kredyt w Rypinie. W dniu 18-ym b.m. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Tow. wzajem[nego] kredytu. Członkowie-założyciele zgromadzeni w sali hotelu Warszawskiego wybrali na (…) sekretarza kupca A. G. Gosiewskiego. (…) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
169 Wzajemny kredyt w Rypinie. W dniu 18-ym z.m. w Rypinie odbyło się pierwsze organizacyjne zgromadzenie założycieli Towarzystwa wzajemnego kredytu. (…) sekretarzem był kupiec p. A. Gosiewski.  GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
170 Z Uniwersytetu: p. Emil Gaweł, koncypient adwokacki, rodem z Przemyśla, otrzymał wczoraj na tutejszym Uniwersytecie stopień doktora praw.  GAWEŁ, Emil (I165)
 
171 Zapisany do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej GOSIEWSKI, Antoni Marcin (I115)
 
172 Zarząd Konserwatorium Warszawskiego, powołując się na prawidła o egzaminach kandydatów i kandydatek na Nauczycieli muzyki, z mocy decyzji Władzy Naukowej postanowione, podaje do publicznej wiadomości, iż udzielił świadectwa kwalifikacyjne II-go stopnia czyli niższego na nauczycieli muzyki i gry na fortepianie, następującym osobom: (…) Annie Gosiewskiej (…).  GOSIEWSKA, Anna Helena (I107)
 
173 Zarządzenie [o nadaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski] (...) Na zasadzie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (...) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 1922 r. (...) nadaję KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI (…) - dr. Wiktorowi Gosiewskiemu, lekarzowi w Zagórzu koło Dąbrowy Górniczej, za zasługi na polu pracy niepodległościowej, (…) Warszawa, dnia 10 listopada 1928 r. Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki, Prezes Rady Ministrów: K. Bartel GOSIEWSKI, Wiktor Józef (I91)
 
174 Żegocina ? CHRZANOWSKI, Leopold Wincenty (I317)
 
175 Zmarli na prowincji. Leon Gosiewski, zm. 15 b.m. Pogrzeb odbył się w Ratoszynie (…) GOSIEWSKI, Leon Mikołaj (I375)
 
176 Zmarli w ostatnich dniach: (…) we Lwowie dr. Cypryan Tokarski, lekarz, w 83 roku życia. TOKARSKI, Cyprian Roch (I192)
 
177 Zmarli. We Lwowie zmarł dr Cypryan Tokarski, lekarz, w 83 roku życia. TOKARSKI, Cyprian Roch (I192)
 
178 Zmarła nagle właścicielka majątku Radlin, 50-letnia Janina Gosiewska (Skorupki 10). Śmierć stwierdził lekarz prywatny. GOSIEWSKA, Janina Maria (I376)
 
179 Гминные Суды (...) Рыпинскаго уѣзда: (...) 4-го округа. (...) Писарь, Алоизiй Госевскiй GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
180 Рыпинъ (...) Бакалея: Госевскiй, Алоиз. Ос. рынокъ;  GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
181 Торговля напитками (...) Плоцкая Губ. (...) Госевскiй, Алоизiй Ос., г. Рыпинъ, Рынокъ, д. Холевинской (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 

      «Przegl. 1 2 3 4