Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Józefat Arkadyusz Felix GOSIEWSKI

Mężczyzna 1786 - 1868  (82 lat)


Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Józefat Arkadyusz Felix GOSIEWSKI 
  • Józefat Arkadyusz Felix, s. Antoniego [1]
  • w prasie omyłkowo: Józefat Arkadiusz Filip [2, 3, 4, 5, 6, 7]
  Urodz. 17 sty. 1786  Kurszany Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Płeć Mężczyzna 
  Miejsce zamieszkania pom. 1824-1830  Kalwaria Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Potwierdzenie szlachectwa 4 paź. 1838  Warszawa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • Wypis z Protokołu Posiedzenia Heroldyi w dniu 4 / 16 Października 1838 r. odbytego. Z legitymacyi szlacheckich następujące w dalszym ciągu posiedzenia Heroldyi zostały przedstawionymi - od Ustępu 1° Art. 17 tudzież do Art. 18 i 25 Prawa o Szlachectwie: 1° N° 37474 i 38302 P. Jozefat Gosiewski herbu Korwin z odmianą składa Dyplom z r. 1776 mocą którego Nayiaśniejszy Stanisław August Król Polski dziedziczne szlachectwo wraz z herbem powyższym Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu nadał. Udowadnia że jest synem Antoniego Gosiewskiego i że niemiał żadney sprawy utratę szlachectwa za sobą pociągającej. (...) [8]
  Potwierdzenie szlachectwa 16 luty 1839  Warszawa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • Członek Rady Stanu Prezes Herolidyi do Jaśnie Wielmożnego Sekretarza Stanu przy Radzie Stanu. Stosownie do art. 59 prawa o szlachectwie mam honor przesłać Jaśnie Wielmożnemu Sekretarzowi podania: 1. Józefata Gosiewskiego, annexów 9 (...) 20. Wypis z Protokołu Posiedzenia Heroldyi w dniu 4 / 16 Października 1838 r. odbytego, obejmujący ... opisania względem podania powyższych osób. W Warszawie d. 4 / 16 lutego 1839 r. [9]
  Potwierdzenie szlachectwa 6 mar. 1839  Warszawa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • (…) Z polecenia Heroldyi, w dalszym ciągu uwiadomienia z dnia 7 (19) lutego r. b. podaje się do wiadomości, iż na mocy decyzji Rady Stanu Królestwa Polskiego, w dniu 22 lutego (6 marca) t[ego] r[oku] zapadłej, uznanemi zostali za szlachtę dziedziczną, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem prawa: (…) Gosiewski Józefat Arkadiusz Filip, 3 imion, h. Korwin z odmianą (…) - W Warszawie dnia 1 (13) marca 1839 r. (…) [2, 3, 4, 5, 6, 7]
  Potwierdzenie szlachectwa 7 kwie. 1840  Suwałki Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • (...) Nazwisko i Imię: Gosiewski Józefat Arkadiusz Felix 3ch imion – / Nazwisko i Imię Rodziców podającego: Antoni i Eufrozyna z Patków – / Nazwisko Herbu (…): Korwin – [10]
  Aktywność zawodowa 1841  Wierzbołów Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  rewizor celno-rogatkowy 
  • Obwieszczenie. Komora Celna I Rzędu Wierzbołów w Guberni Augustowskiej. Podaje do publicznej wiadomości, iż z dnia 8 (20) na 9 (21) kwietnia r.b. w nocy nad samą granicą pruską, rzeczką Lejpuną od kraju polskiego oddzielającą, w bliskości Komory teyże, w kraju polskim, przez officyalistów Komory Celnej I rzędu Wierzbołów, to jest: (...) Józefata Gosiewskiego Rewizora celno-rogatkowego (...) doścignięte, zabrane i do tutejszego Urzędu do postępowania fiskalnego dostarczone zostały towary następujące z Pruss do Polski zdefraudowane, to jest: (...) Perkalu drukowanego sztuk 10 (...). Muślinu gładkiego sztuk 18 (...). Chustek bawełnianych (...) sztuk 10 (...). Merynosu kolorowego sztuk 38 (...). Manszestru kolorowego sztuk 2 (...). Gdy podług doniesienia dostawiających, osoby przemycające będąc tuż nad granicą, ucieczką napowrot z Polski do Pruss ratowały się i przy ciemnej nadto nocy ujętemi bydź niemogły; przeto Komora Celna Wierzbołów wzywa niniejszem niewiadomego powyższych obiektów właściciela, aby w przeciągu czterech tygodni od daty dzisiejszej do tutejszego Urzędu zgłosił się, i własność swą udowodnił, w przeciwnym bowiem razie zaocznie z nim postąpiono zostanie. Wzywa oraz Komora wszystkich, którzyby jakiekolwiek szczegóły w obecnym przedmiociem a mianowicie o właścicielu towarów lub defraudantach i ich wspólnikach, tudzież o niezupełnem dostawieniu towarów wiadomości posiadali, aby w tymże przeciągu czasu do tutejszego Urzędu lub do Rządu Gubernialnego Augustowskiego stawili się, lub też przez korrespondencyą doniesienia swe bez użycia stempla na papierze prostym uczynili, i w tem okoliczności, a nadewszystko świadków zadyktowali. W Kibartach, dnia 9 (21) kwietnia 1841 r. Nr. 260. (...) [11, 12]
  Aktywność zawodowa pom. 1845 - 1861  Przasnysz Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  kontroler skarbowy 
  • Urząd Skarbowy Przasnysz (…) wzywa niewiadomego defraudanta iżby się najdalej w przeciągu tygodni 4 od daty niniejszego obwieszczenia stawił w Urzędzie tutejszym (…) celem udowodnienia swojej własności i złożenia protokolarnego tłomaczenia z popełnionej defraudacyi (…) w razie zaś niestawienia się w rzeczonym czasie zaocznie osądzonym będzie. (…) W Przasnyszu d. 18 (30) Września 1845 r. – Kontroler Skarbowy Gosiewski [13]
  • Urząd Skarbowy Przasnysz (…) wzywa niewiadomych z imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania defraudantów, aby najdalej w przeciągu czterech tygodni od daty tego obwieszczenia stawili się w Urzędzie tutejszym (…) celem udowodnienia swej własności i wytłomaczenia z popełnionej defraudacyi (…) gdyż w razie niestawienia się w oznaczonym terminie zaocznie będą sądzeni. (…) W Przasnyszu d. 10 Lutego (14 Marca) 1850 r. – Kontroler Skarbowy J. Gosiewski [14]
  • Urząd Skarbowy Przasnysz (…) wzywa niewiadomego z imienia i nazwiska i pobytu defraudanta aby najdalej w ciagu 4 tygodni od daty niniejszego obwieszczenia stawił się w Urzędzie tutejszym (…) celem udowodnienia swej własności i złożenia protokolarnie tłomaczenia z popełnienia defraudacyi (…) w razie bowiem niestawienia się w rzeczonym czasie pod prekluzyą oznaczonym zaocznie będzie będzie osądzonym. (…) Przasnysz d. 10 (22) Lipca 1851 r. – J. Gosiewski [15, 16, 17]
  • Urzędy Skarbowe (...) Kontrollerowie: (…) w Przasnyszu, Gosiewski Józafat s. Ant. [18]
  • (...) Jozefata Gosiewskiego, kontrollera w mieście Przasnyszu (...) [19]
  • Urzędy Skarbowe. Kontrolerowie: (…) Gosiewski Józefat, w Przasnyszu [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]
  Aktywność zawodowa 14 list. 1861  Przasnysz Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  emeryt 
  • Ukaz do Rady Administracyjnej Naszego Królestwa Polskiego. Zapatrzywszy się na Ustawy Emerytalne z lat 1824, 1825, 1835 i 1841, na postanowienia Rady Administracyjnej z d. 24 listopada (6 grudnia) 1850 r. I z dnia 30 października (11 listopada) 1856 r., oraz na rozkaz Nasz z d. 21 maja (2 czerwca) 1856 r., w skutku raportu Komisji Emerytalnej, przedstawionego Nam przez Radę Administracyjną Naszego Królestwa Polskiego, Stanowimy: Artykuł 1. Udzielone zostają pod zwykłymi warunkami pensje emerytalne, oraz dodatki do takowych pensji rocznie: [28]
  • (…) 50. P. Józefatowi Gosiewskiemu, b. Kontrolerowi Skarbowemu w m. Przasnyszu, za 48 letnią służbę rs. 225, z których rs. 169 z funduszów Stowarzyszenia, a rs. 56 z funduszów Skarbowych. (…) Art. 2. Wypłata pensji i dodatków w Artykule poprzedzającym wyszczególnionych, zarządzoną będzie stosownie do przepisów zawartych w Ustawach i postanowieniach na wstępie powołanych. Art. 3 Wykonanie niniejszego Ukazu Naszego Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego polecamy. (Podpisano) „Aleksander” przez Cesarza i Króla (…) w Carskiem Siele 14 (26) listopada 1861 r. [29]
  Majątek 1868  Przasnysz Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  właściciel nieruchomości 
  • Pisarz Sądu Pokoju w Przasnyszu. Z powodu śmierci: (...) Józefata Gosiewskiego właściciela nieruchomości w m. Przasnyszu pod Nr. 233 położonej (...), toczy się postępowanie spadkowe do ukończenia którego wyznaczam termin na dzień 7 (19) Stycznia 1869 r. w miejscu zwykłych posiedzeń tutejszego Sądu, gdzie interesenci z prawami swemi zgłosić się winni pod prekluzją. Przasnysz d. 21 Marca (2 Kwietnia) 1868 r. [30, 31]
  • Pisarz Sądu Pokoju w Przasnyszu. Z powodu śmierci: (...) Józefa[ta] Gosiewskiego właściciela nieruchomości w mieście Przasnyszu pod Nr. 233 położonej (…), toczy się postępowanie spadkowe do ukończenia którego wyznaczam termin na dniu 8(20) Lutego 1869 r. w miejscu zwykłych posiedzeń Sądu tutejszego, gdzie interesenci z prawami swemi zgłosić się winni pod prekluzją. Przasnysz d. 1 (13) Sierpnia 1868 r. [32, 33]
  Zgon 24 sty. 1868  Przasnysz Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • Działo się w mieście Przasnyszu dnia dwudziestego szóstego stycznia, tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie trzeciej popołudniu. Stawili się: Ludwik Łubiński Obrońca przy Sądzie Okręgu Przasnyskiego, lat czterdzieści pięć i August Burgemajster, organista parafialny, lat czterdzieści dwa mający, w Przasnyszu zamieszkali, i oświadczyli iż dnia dwudziestego czwartego stycznia roku bieżącego o godzinie drugiej popołudniu umarł tu w Przasnyszu Józefat Gosiewski, lat osiemdziesiąt trzy mający, wdowiec po zmarłej Annie z Grzymałów, syn niegdy Marcina i Eufrozyny małżonków Gosiewskich emeryt. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Józefata Gosiewskiego akt ten stawającym odczytawszy wraz z nimi podpisaliśmy. [34]
  ID osoby I110  Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich | Gosiewscy
  Ostatnia modyfikacja 7 gru. 2021 

  Ojciec Antoni Marcin GOSIEWSKI,   ur. przed 1757   zm. po 1799 (wiek > 44 lat) 
  Matka Eufrozyna JAHOŁKOWSKA,   ur. data nieznana   zm. data nieznana 
  ID rodziny F35  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Rodzina Anna GRZYMAŁA,   ur. ok. 1804, Białystok Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacjązm. 4 kwie. 1864, Przasnysz Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją (wiek 60 lat) 
  Dzieci 
  +1. Józef Władysław Roman GOSIEWSKI,   ur. ok. 1824, Kalwaria Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacjązm. 25 luty 1870, Płock Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją (wiek 46 lat)
   2. Antoni Serwacy GOSIEWSKI,   ur. 13 czer. 1827, Kalwaria Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacjązm. 5 sier. 1892, Paryż Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją (wiek 65 lat)
  +3. Mikołaj Adam GOSIEWSKI,   ur. 9 wrz. 1830, Kalwaria Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacjązm. 28 list. 1906, Lublin Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją (wiek 76 lat)
   4. ? GOSIEWSKA,   ur. ok. 1835   zm. data nieznana
  ID rodziny F34  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny
  Ostatnia modyfikacja 4 sty. 2018 

 • Mapa wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodz. - 17 sty. 1786 - Kurszany Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsMiejsce zamieszkania - pom. 1824-1830 - Kalwaria Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPotwierdzenie szlachectwa - 4 paź. 1838 - Warszawa Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPotwierdzenie szlachectwa - 16 luty 1839 - Warszawa Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPotwierdzenie szlachectwa - 6 mar. 1839 - Warszawa Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPotwierdzenie szlachectwa - 7 kwie. 1840 - Suwałki Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsAktywność zawodowa - kontroler skarbowy - pom. 1845 - 1861 - Przasnysz Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsAktywność zawodowa - emeryt - 14 list. 1861 - Przasnysz Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsMajątek - właściciel nieruchomości - 1868 - Przasnysz Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 24 sty. 1868 - Przasnysz Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce zamieszkania       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S16] Spis szlachty Królestwa Polskiego, s. 67.

  2. [S98] Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 16 mar. 1839, Nr 62, s. 2.

  3. [S71] Gazeta Codzienna, 16 mar. 1839, Nr 2428, s. 1-2.

  4. [S114] Gazeta Poranna, 16 mar. 1839, Nr 73, s. 1.

  5. [S41] Kurier Warszawski, 17 mar. 1839, Nr 74, s. 1-2.

  6. [S113] Korrespondent, 17 mar. 1839, Nr 74, s. 1-2.

  7. [S72] Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego, 21 mar. 1839, Nr 68, s. 1-2.

  8. [S8] II Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 153, str. 80.

  9. [S8] II Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 153, s. 78-79.

  10. [S109] Augustowska Gubernialna Deputacja Szlachecka, 7 kwie. 1840, s. 18v-19, poz. 70.

  11. [S98] Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 9 mar. 1841, Nr 110 s. 9-10.

  12. [S69] Dziennik Urzędowy Guberni Augustowskiej, 26 kwie. 1841, Nr 19, s. 249.

  13. [S98] Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 29 paź. 1845, Nr 240 s. 6.

  14. [S98] Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 16 kwie. 1850, Nr 86 s. 6.

  15. [S98] Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 13 sier. 1851, Nr 180 s. 12.

  16. [S98] Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 16 sier. 1851, Nr 182 s. 10.

  17. [S98] Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 18 sier. 1851, Nr 183 s. 8.

  18. [S12] Rocznik Urzędowy 1850, s. 802-803.

  19. [S1] Parafia Płock, Akt małżeństwa nr 78/1853.

  20. [S74] Rocznik Urzędowy 1852, s. 890-891.

  21. [S73] Rocznik Urzędowy 1854, s. 934-935.

  22. [S76] Rocznik Urzędowy 1855, s. 912-913.

  23. [S13] Rocznik Urzędowy 1856, s. 884-885.

  24. [S15] Rocznik Urzędowy 1858, s. 798-799.

  25. [S14] Rocznik Urzędowy 1859, s. 820-821.

  26. [S77] Rocznik Urzędowy 1860, s. 822-823.

  27. [S78] Rocznik Urzędowy 1861, s. 838-839.

  28. [S70] Dziennik Powszechny, 10 maj 1862, Nr 104, s. 1;.

  29. [S70] Dziennik Powszechny, 13 maj 1862, Nr 106, s. 1;.

  30. [S91] Dziennik Warszawski, 3 lip. 1868, R. 5 Nr 134 s. 6.

  31. [S91] Dziennik Warszawski, 3 paź. 1868, R. 5 Nr 207 s. 7.

  32. [S91] Dziennik Warszawski, 21 sier. 1868, R. 5 Nr 173 s. 7.

  33. [S91] Dziennik Warszawski, 21 list. 1868, R. 5 Nr 249 s. 7.

  34. [S7] Parafia Przasnysz, Akt zgonu nr 22/1868.